فایل word بررسي همبستگي روش هاي موجود در تعيين ميزان بلوغ اسكلتي با استفاده از مهره هاي گردن در راديوگرافي لترال سفالومتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي همبستگي روش هاي موجود در تعيين ميزان بلوغ اسكلتي با استفاده از مهره هاي گردن در راديوگرافي لترال سفالومتري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: برای انجام درمانهای تغییر رشد ارتودنسی تعیین بلوغ اسكلتی بیمار لازم است. رایج ترین روش برای تعیین بلوغ اسكلتال استفاده از رادیوگرافی انگشتان و مچ دست می باشد. اخیرا برای این منظور از تصویر مهره های گردن در لترال سفالوگرام استفاده می شود و روش های مختلفی در این زمینه ارایه شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی همبستگی روشهای ارایه شده در تعیین بلوغ اسكلتی با استفاده از مهره های گردن و مقایسه آن با روش استفاده از رادیوگرافی مچ دست بود.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی از 47 بیمار 15-10 ساله مراجعه كننده به بخش ارتودنسی دانشكده دندانپزشكی مشهد رادیوگرافی مچ دست و انگشتان و لترال سفالوگرام در موقعیت NHP تهیه شد. سپس بلوغ اسكلتی استخوانهای مچ دست و انگشتان با استفاده از روش TW3 و بلوغ اسكلتی مهره های گردن به چهار روش Lamparski، Mito، Farmanو Hassel، Roman تعیین شد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون و رتبه‏ای اسپیرمن بین بلوغ اسكلتی بدست آمده در هر یك از این روشها و بلوغ اسكلتی محاسبه شده به روش TW3 تعیین گردید.یافته ها: ضریب همبستگی پیرسون بین سن مهره های گردن (تعیین شده به روش Lamparski) و سن اسكلتال (تعیین شده به روش TW3) r=0.80 و ضریب این همبستگی برای روش Mito، r=0.80 بود. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن بین بلوغ مهره های گردن (تعیین شده به روش Roman) و بلوغ اسكلتال تعیین شده به روشTW3 ، r=0.997 و برای روش Hassel و Farman، r=0.995 بود. سن اسكلتی مهره های گردن در روش Mito و Lamparski در پسران 13-10 سال با سن اسكلتی مچ دست (تعیین شده به روش TW3) همبستگی معنی داری با یكدیگر نداشتند (P>0.05).نتیجه گیری: بلوغ اسكلتی تعیین شده با استفاده از روش های Roman، Hassel و Farman در تمام زیر گروههای مورد مطالعه، همبستگی بسیار قوی با بلوغ اسكلتی مچ دست داشتند. بنابراین روشهای فوق می توانند جایگزین استفاده از روش مچ دست و انگشتان برای تعیین بلوغ اسكلتی شوند.
كلید واژه: بلوغ اسكلتی، رادیوگرافی مچ دست و انگشتان، لترال سفالوگرام، مهره های گردن

لینک کمکی