فایل word تهيه و ارزيابي ميکروپارتيکل هاي روده اي ناپروکسن به روش کريستاليزاسيون کروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تهيه و ارزيابي ميکروپارتيکل هاي روده اي ناپروکسن به روش کريستاليزاسيون کروي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، فایل word تهيه و ارزيابي ميکروپارتيکل هاي روده اي ناپروکسن به روش کريستاليزاسيون کروي است.روش ها: اساس این روش بر پایه رسوب هیدروکسی پروپیل متیل سلولز فتالات (HPMCP) با افزودن قطره قطره محلول بازی آن به محیط اسیدی می باشد. پارامترهای مختلف شامل نسبت پلیمر به دارو، اختلاف دمای اولیه بین حلال و ناحلال (DT) و غلظت اسید در محیط ناحلال در طی تهیه میکروپارتیکل ها تغییر داده شد و تاثیر این متغیرها روی خصوصیات میکرومریتیک میکروپارتیکل ها و بازده انکپسولاسیون مورد بررسی قرار گرفت. میکروپارتیکل ها همچنین با استفاده از SEM, DSC و دیفراکتومتری X-ray مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت مطالعات انحلال جهت تعیین مقاومت میکروپارتیکل ها نسبت به اسید معده انجام گرفت.یافته ها: تصاویر SEM نشان دادند که میکروپارتیکل ها کاملا کروی و یکسان بودند که در نتیجه قابلیت ریزش آنها نیز بهبود قابل توجهی را نشان داد. نتایج مطالعات انحلال نشان داد که رهش ناپروکسن از میکروپارتیکل ها وابسته به pH بود. افزایش بازده انکپسولاسیون با کاهش نسبت پلیمر به دارو و با افزایش (DT) و غلظت اسید در محیط ناحلال بدست آمد.نتیجه گیری: روش کریستالیزاسیون کروی بکار رفته ساده بوده و مصرف حلال های آلی در آن به حداقل رسیده است و روش مناسبی برای تهیه میکروپارتیکل های روده ناپروکسن می باشد.
كلید واژه: کریستالیزاسیون کروی، ناپروکسن، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز، میکروپارتیکل های روده ای

لینک کمکی