فایل word تاثير کاربرد موضعي داکسي سايکلين روي خون رساني مجدد دندان نابالغ دوباره کاشته شده سگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير کاربرد موضعي داکسي سايکلين روي خون رساني مجدد دندان نابالغ دوباره کاشته شده سگ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: مطالعات گذشته نشان داده اند که خون رسانی مجدد پالپ در دندانهای نابالغ دوباره کاشته شده نسبتا کم است. این پژوهش تاثیر کاربرد موضعی داکسی سایکلین بر روی خون رسانی مجدد در دندان نابالغ دوباره کاشته شده سگ را بررسی نمود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 32 دندان قدامی نابالغ 5 سگ که بین 4-3 ماه سن داشتند کشیده شده به مدت نیم ساعت در سالین نگهداری شدند، سپس در گروه اول (16 دندان) دندان ها مجددا کاشته شد و در گروه دوم (16 دندان) دندان ها به مدت 5 دقیقهدر داکسی سایکلین (1mg/10cc saline) غوطه ور شده و سپس کاشته شدند. دوره مطالعه شش تا هشت هفته بود. سگ ها به روش Vital perfusion کشته شده دندانها به همراه بافتهای احاطه کننده ریشه خارج شدند و برای بررسی هیستولوژیک آماده گردیدند. نمونه ها از نظر وجود مویرگها، وجود ادونتوبلاست ها و حضور آماس و حضور میکروارگانیسم توسط پاتولوژیست و میکروبیولوژیست مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از آزمون Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: آنالیز داده ها نشان داد که کاربرد موضعی داکسی سایکلین به میزان چشمگیری خون رسانی مجدد (0.017=P) و حضور ادونتوبلاستها (0.035=P) در لومن پالپی را افزایش و همچنین آماس (0.027=P) را کاهش داده است.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که نگهداری دندان بیرون افتاده با آپکس باز سگ در محلول داکسی سایکلین (1mg/10cc saline) به مدت 5 دقیقه و سپس کاشتن مجدد آن احتمال تشکیل عروق مجدد را افزایش می دهد.
كلید واژه: داکسی سیکلین، خون رسانی مجدد، دوباره کاشتن

لینک کمکی