فایل word اثر ورزش سه ماهه بر ميزان بيان mRNA اندوتلين 1 در ريه موش سفيد آزمايشگاهي نر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر ورزش سه ماهه بر ميزان بيان mRNA اندوتلين 1 در ريه موش سفيد آزمايشگاهي نر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم دارويي (pharmaceutical sciences)

تعداد صفحات :5

زمینه و اهداف: اندوتلین 1 یک تنگ کننده قوی عروق می باشد که به وسیله سلولهای اندوتلیال عروقی ترشح میشود ولی ترشح آن در ریه بیشتر به واسطه اندوتلیوم عضلات صاف و اپی تلیوم مجاری هوایی و انواع دیگری از سلولها می باشد. ورزش عامل موثر بر میزان بیان اندوتلین و ترشح آن می باشد. از آنجایی که اندوتلین 1 نقش عمده ای در بیمارهای ریوی دارد در این مطالعه تصمیم گرفته شد تاثیر ورزش سه ماهه بر میزان بیان ژن اندوتلین 1 در بافت ریه موشهای نر مورد بررسی قرار گیرد.روش ها: تعداد 20 موش صحرایی نر از نژاد ویستار با وزن متوسط 27±235 گرم به صورت تصادفی انتخاب کرده، آنها را به دو گروه 10 تایی تقسیم نمودیم. گروه آزمایش به مدت 3 ماه روزانه به مدت 60 دقیقه و با سرعت 35 متر در دقیقه در دستگاه ترید میل ورزش کردند. چهل و هشت ساعت بعد از آخرین روز ورزش، ریه ها را خارج کرده و جهت انجماد سریع در دمای -70oC قرار داده شدند. سپس نمونه ها جهت تشخیص بیان mRNA اندوتلین 1، تحت آزمایش RT-PCR قرار گرفتند.یافته ها: ورزش سه ماهه میزان بیان mRNA اندوتلین 1 در ریه موشهای صحرایی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داد (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که ورزش سه ماهه میزان بیان mRNA اندوتلین 1 در ریه را افزایش میدهد و میتواند از این طریق تاثیر مثبت بر جریان خون ریوی داشته باشد.
كلید واژه: اندوتلین - 1، ریه، ورزش

لینک کمکی