فایل word اثر کنتراسپتيوهاي خوراکي بر شدت و عود حملات سردرد مبتلايان به سردرد ميگرني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر کنتراسپتيوهاي خوراکي بر شدت و عود حملات سردرد مبتلايان به سردرد ميگرني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: میگرن یک اختلال عصبی- عروقی شایع است که با حملات شدید سردرد و علایم خودکار مشخص می شود. اوج شیوع میگرن در زنان در سنین باروری است یعنی همان سنی که خانم ها از قرص های جلوگیری از حاملگی استفاده می کنند. از آنجا که مطالعات مختلف تاثیر قرص های جلوگیری از حاملگی بر سیر سردرد میگرن را متغیر ذکر می کنند، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات قرص های پیشگیری از حاملگی بر شدت سردرد، میگرن انجام گرفت.روش کار: در این کاآزمایی بالینی، 44 زن زیر 40 سال که بر طبق معیارهای انجمن بین المللی سردرد (HIS) میگرن داشتند، انتخاب و شدت، مدت حملات و فراوانی عود حملات سردرد قبل و بعد از تجویز دو دوره قرص پیشگیری از حاملگی از نوع حاوی استروژن کم (LD) مقایسه گردید. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر، توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و P<0.05 معنی دار تلقی شد.نتایج: در 36.3% موارد، شدت سردرد افزایش و در 11.4% موارد، کاهش یافت (P<0.05). در 36.8% موارد مدت زمان حملات افزایش و در 15.9% افراد کاهش نشان داد (P<0.05) ولی از نظر میزان عود یا فرکانس حملات سردرد این اختلاف معنی دار نبود.نتیجه گیری: بنظر می رسد قرص های جلوگیری از حاملگی در بیش از یک سوم موارد باعث تشدید افزایش میگرن می شود.
كلید واژه: ضدبارداریهای خوراکی، میگرن، سردرد

لینک کمکی