فایل word ادبيات و فلسفه وجودي (اگزيستانسياليسم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ادبيات و فلسفه وجودي (اگزيستانسياليسم) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :24

ارتباط میان فلسفه و ادبیات به روزگاران بسیار دور و حداقل به زمان افلاتون فیلسوفی كه همپای شهرت فلسفی اش ادیب توانایی نیز بود، باز می گردد؛ شوپنهاور، راسل، برگسون و... از دیگر فیلسوفانی بودند كه آثارشان، به گواهی منتقدان، با بهترین آثار ادبی پهلو می زد. چنین به نظر می رسد كه این اندیشمندان برای بیان عقاید فلسفی خود ناگزیر از به كارگیری زبانی روشن بوده اند اما درباره فیلسوفان وجودی و ارتباط آنان با ادبیات و ژانرهای ادبی، باید به گونه ای دیگر اندیشید. در این مقاله ابتدا كوشیده شده است تا با برجسته ساختن مواردی چون رویكرد پدیدار شناسانه این فیلسوفان، تغزلی و عاطفی بودن اندیشه آنان و تلقی شان از انسان چون «هستی- در- جهان» به علل درهم تنیدگی این اندیشه فلسفی با ادبیات اشاره شود و در ادامه نیز نشان داده شود كه چگونه اعتقاد به تقدم وجود بر ماهیت انسانی و نقش تعیین كننده وضعیت های انسانی در شكل گیری ماهیت انسان سبب پیوند این اندیشه با ژانرهایی چون رمان، داستان كوتاه و نمایش نامه گردیده است و باور به توانایی شعر در آشكار ساختن هستی، عامل آشتی دهنده شعر با فلسفه وجودی است.
كلید واژه: پدیدارشناسی، تقدم وجود بر ماهیت، توصیف، فلسفه وجودی، هستی در جهان

لینک کمکی