فایل word كاركرد روايت در «ذكر بر دار كردن حسنك وزير» از تاريخ بيهقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word كاركرد روايت در «ذكر بر دار كردن حسنك وزير» از تاريخ بيهقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :22

پروپ در كتاب ریخت شناسی قصه های پریان كوشید تعریف روشنی از روایت ارایه دهد. به همین منظور پروپ سعی كرد رخدادهای اساسی هر روایت را بیابد و آنگاه از آنها فهرستی تهیه كند. وانگهی، وی این رخدادهای پایه را كاركرد نامید. در حقیقت، او بر این اعتقاد است كه قصه های مورد مطالعه او علی رغم شـــكل متفاوتشان دارای ساختار مشتركی اند. از نظر او كاركرد ساده ترین و كوچكترین واحد روایتی است. به عبارتی دیگر كاركردها سلسله ای از كنش های شخصیت های داستان و قصه اند كه از كل آنها قسمت های متفاوت قصه تشكیل می شود. در این مقاله سعی می شود به عنصر طرح یا پیرنگ در «حسنك وزیر» از تاریخ بیهقی پرداخته شود، تا بدین وسیله نگارندگان مقاله بتوانند برای پرسش زیر پاسخ مناسبی پیدا كنند: چرا راوی در «حسنك وزیر» برای روایت داستانش از چندین راوی استفاده كرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نگارندگان كار خود را با این فرض آغاز خواهند كرد: راوی از چندین راوی سود جسته است تا بتواند واقعیت پذیری این اثر ادبی را بیشتر كند (زیرا زبان مورد استفاده در این روایت، بیشتر زبانی ارجاعی است تا عاطفی، به همین خاطر، این روایت بیشتر میل به مصداق نشانه ها دارد، تا به خود زبان).
كلید واژه: بیهقی، پیرنگ، حسنك وزیر، راوی، روایت، كاركرد، مخاطب

لینک کمکی