فایل word بررسي تاثير آموزش بر ارتقاي سطح آگاهي زبان آموزان از منظورشناسي زبان خارجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير آموزش بر ارتقاي سطح آگاهي زبان آموزان از منظورشناسي زبان خارجي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش زبان هاي خارجي

تعداد صفحات :20

پژوهش حاضر تاثیر آموزش را بر ارتقای سطح آگاهی زبان آموزان ایرانی در زمینه منظورشناسی (Pragmatics) در زبان انگلیسی، بررسی می كند. به طور خاص، این پژوهش می كوشد تفاوت میان دو رویكرد آموزشی تشریحی (Explicit) و تلویحی (Implicit) را در بهبود سطح منظورشناسی مخالفت های (Refusals) زبان آموزان فارسی زبان، مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش، پنجاه و چهار زبان آموز، با دانش زبانی تقریبا یكسان به طور تصادفی در سه گروه آموزش كنترل، تشریحی، و تلویحی قرار گرفتند. بر خلاف زبان آموزان گروه كنترل كه آموزشی بی ارتباط با اهداف تحقیق را دریافت كردند، فراگیران در دو گروه آزمایش، دو نوع آموزش متفاوت را دریافت كردند. در گروه آموزش تشریحی، زبان آموزان توضیحات فرا منظورشناسی (Meta-pragmatics)، بازخوردهای مستقیم، و آموزش های صریح ارتقا آگاهی را در زمینه مخالفت ها در زبان انگلیسی، دریافت كردند؛ در حالیكه، در گروه آموزش تلویحی، فراگیران تحت آموزش غیرمستقیم و ضمنی قرار گرفتند. هر سه گروه قبل و بعد از دوره شش جلسه ای آموزش، در آزمون چند گزینه ای تكمیل كلام (Multiple-Choice Discourse Completion Test) شركت كردند. بررسی های آماری نشان داد كه ارتباط مستقیمی بین آموزش و سطح منظورشناسی مخالفت های زبان آموزان ایرانی در زبان انگلیسی وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده آموزش تشریحی بیش از آموزش تلویحی در ارتقا میزان آگاهی فراگیران فارسی زبان از سطح منظورشناسی مخالفت ها در زبان انگلیسی، موثر است. بر اساس نتایج این پژوهش به معلمان زبان انگلیسی توصیه می شود كه راهكارهای آموزش تشریحی را بیش از آموزش تلویحی مورد توجه قرار دهند.
كلید واژه: آزمون چند گزینه ای تكمیل كلام، آموزش تشریحی و تلویحی، فرا منظورشناسی، مخالفت، منظورشناسی

لینک کمکی