فایل word برنامه ريزي منابع آبي در اراضي کشاورزي جنوب تهران 1- آناليز سيستم ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word برنامه ريزي منابع آبي در اراضي کشاورزي جنوب تهران 1- آناليز سيستم ها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

دشت تهران از دامنه های جنوبی البرز تا دشت های ورامین و شهریار گسترش یافته است. آب آبیاری در اراضی کشاورزی بخش جنوبی این دشت از منابع زیرزمینی و همچنین آب های آلوده سطحی تامین می شود. به منظور حفاظت محیط زیست و ممانعت از آثار سو آبیاری با آب آلوده، پیش بینی شده است که آب های سطحی ورودی به این ناحیه به اراضی جنوب غربی تهران هدایت و پس از تصفیه شدن در اراضی همان ناحیه استفاده شود. به منظور جایگزینی حقابه کشاورزان از آب های سطحی ورودی به جنوب تهران، باید راهکارهایی در نظر گرفت. هدف از این تحقیق، در گام اول نگرش سیستماتیک به منابع آب تهران بزرگ و سپس ارایه برنامه مناسب بهره برداری از منابع آب منطقه است. در ابتدا، کلیه رودخانه ها و آبگذرهای تهران به صورت سه سیستم در نظر گرفته شد و در مرحله بعد حجم ماهانه و سالانه هر یک از سیستم های محاسبه گردید. به منظور آگاهی از وضعیت سفره آب زیرزمینی، محاسبات برآورد بیلان آبخوان تهران انجام شد. با توجه به منابع آب های سطحی و زیرزمینی و همچنین نیازهای کشاورزی منطقه، نتیجه گرفته می شود که افزایش بهره برداری از آب زیرزمینی و همچنین تغییر الگوی کشت و روش آبیاری می تواند آب مورد نیاز کشاورزی را در صورت حذف آب های آلوده تامین کند.
كلید واژه: آب های سطحی آلوده، اراضی کشاورزی جنوب تهران، برنامه ریزی منابع آب، تغییر الگوی کشت و روش آبیاری، نگرش سیستماتیک

لینک کمکی