فایل word بررسي و تعيين مناسبترين روش سمپاشي به منظور کاهش و بهينه سازي مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و تعيين مناسبترين روش سمپاشي به منظور کاهش و بهينه سازي مصرف سم در محصول چغندرقند در دزفول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی روش های مختلف سمپاشی جهت کاهش و بهینه سازی مصرف سم در محصول چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سمپاشی با سمپاش پشت تراکتوری بوم دار، سمپاشی با سمپاش پشتی موتوری، سمپاشی با سمپاش پشتی بوم دار مجهز به میکرونر، و بدون سمپاشی بودند. در این آزمایش دو مرحله سمپاشی اجرا شد، قبل از کاشت با استفاده از سم رونیت به میزان 2 لیتر در هکتار و دیگری بعد از کاشت در اوایل فصل رشد، با استفاده از سموم پیرامین (Pyramin) و بتانال (Betanal). در فواصل زمانی مختلف، با نمونه گیری از علف های هرز در سطح پلات ها چگونگی اثر تیمارها بر تعداد و رشد علف های هرز بررسی شد. صفات اندازه گیری شده شامل تعداد علف های هرز، وزن تر و خشک علف های هرز، و تعداد و وزن ریشه ذخیره ای چغندرقند (عملکرد) بود. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که بین تعداد علف های هرز در نمونه برداری مرحله اول و دوم و تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی داری وجود ندارد و بین وزن تر و خشک علف های هرز و تعداد و وزن ریشه ذخیره ای (عملکرد) در تیمارهای مختلف مورد آزمایش در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده نشان داد که با سمپاشی با سمپاش مجهز به میکرونر بالاترین عملکرد محصول چغندرقند به دست می آید و بقیه تیمارها در یک سطح آماری قرار دارند.
كلید واژه: چغندرقند، روش های سمپاشی، علف هرز، کاهش مصرف سم

لینک کمکی