فایل word تاثير بار معلق بر ضريب شدت جريان سرريز جانبي در کانال مستطيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير بار معلق بر ضريب شدت جريان سرريز جانبي در کانال مستطيلي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :21

سرریزهای جانبی، سازه های منحرف کننده جریان هستند که در شبکه های آبیاری و زهکشی، کنترل سیلاب، مهندسی بهداشت، و سیستم های فاضلاب شهری کاربرد فراوانی دارند. روابطی که برای ضریب شدت جریان سرریز جانبی در کانال مستطیلی پیشنهاد شده است برای جریان آب صاف عاری از رسوب معتبر است اما غالبا در طبیعت جریان موجود در آبراهه ها حاوی مقادیری از مواد رسوبی است که تاثیر آنها در ضرایب شدت جریان سازه ها باید لحاظ گردد. تحلیل ابعادی در سرریزهای جانبی با وجود بار معلق نشان می دهد ضریب شدت جریان را می توان تابعی از عدد فرود بالادست Fr1، عمق نسبی (y1/P)، و غلظت جریان (X) در نظر گرفت. به منظور مطالعه این تاثیر، مدل آزمایشگاهی با سرریز به طول 50 سانتی متر در سه ارتفاع 4، 5، و 6 سانتی متر و عرض کانال اصلی 20 سانتی متر ساخته شده است. شیب کف کانال به مقدار ثابت 0.001 در نظر گرفته شد. از پودر سیلیس به عنوان ماده رسوبی در چهار غلظت 3000، 5700، 10500 و 19500 قسمت در میلیون قسمت استفاده شد که به وسیله سیستم چرخشی رسوب به همراه فلوم شیب پذیر به طول 10 متر و عرض 30 سانتی متر و ارتفاع 45 سانتی متر تامین شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که با افزایش غلظت جریان، سرعت جریان افزایش و مقدار افت جریان در طول سرریز جانبی کاهش می یابد. ضریب شدت جریان برای غلظت 19500 قسمت در میلیون قسمت تا حدود 15 درصد افزایش نشان داده است. با توجه به تحلیل ابعادی، رابطه ای خطی برای ضریب شدت جریان به عنوان تابعی از سه پارامتر، عدد فرود بالادست، عمق نسبی، و غلظت جریان پیشنهاد می شود که ضریب شدت جریان را در شرایط وجود بار معلق و در محدوده آزمایش های انجام شده برآورد می کند.
كلید واژه: آبگیرهای جانبی، بار معلق جریان، سرریز جانبی، ضریب شدت جریان، عمق نسبی

لینک کمکی