فایل word تاثيرات کم آبياري بر خصوصيات کيفي و عملکرد ارقام ذرت دانه اي در منطقه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرات کم آبياري بر خصوصيات کيفي و عملکرد ارقام ذرت دانه اي در منطقه اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

در مدیریت آبیاری، کم آبیاری روشی است که بر اساس آن ضمن وارد نیامدن خسارات شدید به گیاه در اثر تنش خشکی، در مقدار آب آبیاری صرفه جویی می شود. غلات از جمله محصولات زراعی هستند که امکان به کارگیری مدیریت کم آبیاری برای آنها وجود دارد. به منظور مشخص کردن اثر کم آبیاری بر خصوصیات کیفی ذرت دانه ای (ارقام 647 و 704)، تحقیقی سه ساله (80-1378) با چهار تیمار آبیاری شاهد، آبیاری کامل، 80 درصد آبیاری کامل و 60 درصد آبیاری کامل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت بلوک خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کبوترآباد اصفهان اجرا شد. قبل از شروع کاشت، نسبت به نمونه گیری آب، خاک و انجام آزمایش های مورد نیاز اقدام شد. میزان کود مصرفی طبق نتایج آزمون خاک و دستورالعمل موسسه تحقیقات خاک و آب تعیین گردید. در مهر ماه هر سال پس از عملیات برداشت خصوصیات کیفی محصول شامل: درصد چربی، پروتئین، خاکستر، و عملکرد دانه اندازه گیری و داده های ثبت شده در مدت سه سال آزمایش تجزیه مرکب گردید. نتایج نشان داد که اثر رقم روی هیچ یک از صفات مورد اندازه گیری معنی دار نیست و از نظر عملکرد محصول تفاوت معنی دار (p£0.05) بین تیمارهای آبیاری وجود دارد. همچنین مشخص شد که اثر تیمارهای آبیاری بر درصد پروتئین، چربی، و خاکستر معنی دار نیست. بیشترین میزان چربی و خاکستر در تیمار آبیاری کامل و کمترین آن در تیمار 60 درصد آبیاری کامل به دست آمد. مقدار پروتئین نیز در تیمار 60 درصد آبیاری کامل، حداکثر بود. یافته نشان داد با در نظر گرفتن بررسی های آماری و اهمیت بهینه سازی آب مصرفی با کم آبیاری و بر اساس مقادیر کارایی مصرف آب (WUE)، تیمار 60 درصد آبیاری کامل بر سایر تیمارها برتری دارد و به عنوان یک روش مدیریتی کارآمد در آبیای مزارع ذرت توصیه می شود.
كلید واژه: اصفهان، خصوصیات کیفی، ذرت دانه ای، عملکرد دانه، کم آبیاری

لینک کمکی