فایل word بررسي نقش کاربري اراضي بر نوع و شدت فرسايش خاک (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي نقش کاربري اراضي بر نوع و شدت فرسايش خاک (مطالعه موردي: حوزه آبخيز کسيليان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :18

میزان فرسایش و تولید رسوب در سطح حوزه های آبخیز به اثر شرایط پیچیده حاکم بر حوزه، کنترل گردیده و لذا مطالعه آنها برای درک مسایل موجود و مدیریت آن ضروری است. در این تحقیق، ابتدا 7، 3، و 3 زیر حوزه آبخیز به ترتیب جنگلی، مرتعی، و کشاورزی در حوزه آبخیز معرف کسیلیان واقع در دامنه شمالی البرز و با شرایط تقریبا مشابه فیزیکی، اقلیمی، زمین شناسی، و خاکشناسی انتخاب شد تا در خصوص عملکرد آنها در ایجاد فرسایش و تولید رسوب ارزیابی های لازم صورت پذیرد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، سه شاخص رسوب رسیده به خروجی زیر حوزه ها، حجم رسوب جمع شده در جعبه های گرلاچ، و شکل های مختلف فرسایش در این ارزیابی مدنظر قرار گرفتند. به دلیل محدود بودن تعداد رگبارها در دوره مورد مطالعه، امکان استفاده از اولین شاخص وجود نداشت. از این رو مقدار رسوب بر جا گذاشته در جعبه های گرلاچ و مقدار کل انواع فرسایش برای ارزیابی نقش کاربری اراضی بر فرسایش خاک مد نظر قرار گرفت و سپس روابط بین خصوصیات فیزیکی و پوشش گیاهی زیر حوزه های مورد مطالعه تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که کاربری های مختلف در منطقه مورد مطالعه نه تنها بر پیدایش انواع فرسایش، بلکه بر شدت آنها نیز تاثیرگذار است. وجود فرسایش سطحی در هر کاربری، فرسایش آبکندی در آبخیزهای جنگلی، فرسایش شیاری در آبخیزهای مرتعی، و لغزش در کاربری کشاورزی از یافته های این تحقیق است.
كلید واژه: تولید رسوب، حوزه آبخیز کسیلیان، فرسایش خاک، کاربری اراضی، لغزش

لینک کمکی