فایل word تحليل اقتصادي مديريت کم آبياري در کشت خشکه کاري برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل اقتصادي مديريت کم آبياري در کشت خشکه کاري برنج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي

تعداد صفحات :16

به منظور بهبود بهره وری آب و ارزیابی اقتصادی کم آبیاری در شالیزارها به روش خشکه کاری، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار برای برنج رقم طارم در مدت دو سال زراعی (80-1379 و 79-1378) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور، مازندران (آمل) به اجرا درآمد. تیمارهای هفتگانه آبیاری شامل مدیریت های مختلف غرقاب متناوب در مراحل رشد بود. برای تحلیل اقتصادی از روش بودجه بندی جزیی و شاخص نسبت درآمد ناخالص به هزینه تولید و میزان سود خالص استفاده شد. در تجزیه و تحلیل اقتصادی مشخص شد که تیمار T3 (تیماری که پس از گذشت 30 روز از مرحله بذرپاشی دارای ارتفاع آب متناوب (صفر تا 5 سانتی متر) در طی دوره رشد است) دارای نسبت درآمد ناخالص به هزینه تولید برابر 1.57 است و با 25 درصد کاهش آب مصرفی نسبت به شاهد، تنها 8 درصد افت عملکرد دارد، و سود خالص به ازای واحد آب مصرفی آن نسبت به شاهد (تیماری که پس از گذشت 30 روز از مرحله بذرپاشی دارای ارتفاع آب 5 سانتی متر و غرقاب دایم در سرتاسر دوره رشد است) 19.4 درصد بیشتر است. میزان عملکرد برنج سفید تیمار T3 برابر 2017 کیلوگرم در هکتار است. بنابراین بر اساس نتایج این تحقیق، یکی از روش های مدیریت آب در راستای ارتقای بهره وری از آب کشاورزی و کسب سود بیشتر، استفاده از برنامه بهینه کم آبیاری در شیوه کشت خشکه کاری در مناطق مناسب است.
كلید واژه: بودجه بندی جزیی، بهره وری آب، عملکرد برنج، نسبت منفعت به هزینه

لینک کمکی